Privacyverklaring

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw Gegevens

Dierenartsencentrum Nieuwe Dijk

Kerkhovensesteenweg 296

3920 Lommel

België

011/40.24.95

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BE 0811.584.647

 

Contact e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden beheerd door “Dierenartsencentrum Nieuwe Dijk” op basis van een bestaande contractuele relatie met U.

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679).

 

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

In deze privacyverklaring hebben persoonsgegevens betrekking op informatie of deeltjes informatie die het mogelijk maken om U te identificeren. Een identificeerbaar persoon is iemand die geïdentificeerd kan worden, hetzij direct of indirect, in het bijzonder door het verwijzen naar een identificatienummer of naar één of meerdere factoren die gelinkt zijn aan fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Wij verzamelen onderstaande persoonsgegevens:

                    Uw naam en voornaam

                    Uw adresgegevens

                    Uw contactgegevens (email adressen, tel. & gsm nummers)

                    Facturatiegegevens (factuuradres, ondernemingsnummer)

 

Mogelijks houden wij ook volgende gegevens bij:

                    Relevante informatie met betrekking tot de identificatie en registratie van uw huisdier(en)

                    Relevante informatie met betrekking tot de medische voorgeschiedenis en toestand van uw huisdier(en)

 

Worden in geen geval bijgehouden door ons:

                    Uw rijksregisternummer (deze wordt enkel in het kader van de verplichte officiële registratie van katten opgevraagd maar niet bewaard nadien)

                    Informatie van seksuele, religieuze, politieke of fysieke aard

                    Etc…

 

 

3. UIT WELKE BRONNEN VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen persoonsgegevens vanuit de volgende bronnen:

                    De persoonsgegevens die U ons meedeelt tijdens het opmaken of wijzigen van uw klantendossier, dit op basis van onze contractuele relatie met U.

 Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard voor de periode die vereist is om het doel van de verwerkingen te bereiken (= om het beheer van uw patiëntendossiers mogelijk te maken). Daarna worden uw gegevens door ons gewist of geanonimiseerd.

 

4. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij dragen privacy hoog in het vaandel.

Uw persoonsgegevens worden enkel aan volgende partijen doorgegeven:

                    Uw facturatiegegevens worden mogelijks door ons ter beschikking gesteld aan ons boekhoudkantoor. Uw factuurgegevens worden hen ter beschikking gesteld met als enige doel dat zij onze boekhouding kunnen uitvoeren.

                    Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan ons extern laboratorium (Zoolyx te Aalst) in het kader van verder onderzoek van patiënten, en dit enkel met uw instemming.

Buiten deze gevallen worden uw gegevens aan geen enkele andere derde partij doorgegeven of verkocht.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in een gespecialiseerde databank die beheerd wordt door een gespecialiseerd software bureau waarmee wij een contractuele relatie hebben (Fuga van Sonetas). Deze databanken worden strikt beheerd volgens de regels van de GDPR.

Onze personeelsleden en aangestelden met wie wij een contractuele arbeidsrelatie hebben, hebben mogelijks toegang tot uw bestanden, met onderstaande doeleinden (deze opsomming is limitatief):

                    U ondersteuning te kunnen bieden wanneer u ons vragen stelt (bv. opzoeken prijs, meest recente vaccinatie etc…)

                    Om afspraken met u te kunnen inplannen

                    Om de historiek van uw aankopen en de behandeling van uw dieren te kunnen raadplegen

 

We verkopen (of verhuren) geen persoonsgegevens aan andere dienstenverleners. In geen geval delen wij uw gegevens met derde partijen die niet voldoen aan de GDPR.

 

5. NAAR WAAR TRANSFEREREN WIJ UW GEGEVENS

Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen binnen de Europese Unie. We transfereren enkel persoonsgegevens aan onze contractuele dienstverleners die ons bijstaan bij het onderhoudswerkzaamheden indien zij voldoen aan art. 44 en volgende van de GDPR.

 

6. WELKE RECHTEN HEEFT U?

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van welk gebruik wij ervan maken. U kunt dit doen door u aan te melden aan onze balie.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Dierenartsencentrum Nieuwe Dijk”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Dierenartsencentrum Nieuwe Dijk” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U kunt vrij beslissen of U ons toestemming geeft of wij u (e)mailings mogen toesturen. Wij hanteren (e)mailings om U op de hoogte te brengen van vaccinatieherinneringen, van info avonden, promotie acties, enzovoort.

6.2 Recht van verzet

Wij zijn genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwerken om U een hoogstaande en kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden. U beschikt echter over het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Opmerking: wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor direct marketing doeleinden als u ons daar uitdrukkelijk uw toestemming voor gegeven hebt.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Dierenartsencentrum Nieuwe Dijk” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Dierenartsencentrum Nieuwe Dijk” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hetzij per post naar Dierenartsencentrum Nieuwe Dijk, Kerkhovensesteenweg 296, 3920 Lommel. U kunt zich ook tot onze balie wenden in onze vestiging.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

Uw persoonsgegevens maken NIET het voorwerp uit van profiling en worden door “Dierenartsencentrum Nieuwe Dijk” ook niet aan geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

7. BIJKOMENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

7.1 Juridische procedures

De Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van uw private ruimte of de hieraan gerelateerde diensten.

De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

7.2 Veiligheidsmaatregelen

“Dierenartsencentrum Nieuwe Dijk” heeft veiligheidsmaatregelen uitgewerkt die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de ongewenste kennisgeving aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “Dierenartsencentrum Nieuwe Dijk” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing van deze verklaring wordt onderaan op deze pagina aangegeven.

Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker het gebruik van zijn private ruimte onmiddellijk stop te zetten en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen.

Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

 

Versiedatum van dit document: 22/05/2018

Spoeddienst

Telefonisch 24u/24u 7d/7d beschikbaar. 

011/40.24.95

Klik hier voor meer details